Увійти
оновлено 1:27 PM EET, Feb 25, 2021


Статут ГО "Коло НЕдовіри"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами громадської організації

«Коло НЕдовіри»

Протокол № 1 від 17.01.2017 року

Голова зборів: Кальчук Руслан Валерійович

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«Коло НЕдовіри»

м.Львів 2017 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Коло НЕдовіри» (надалі іменовано “ОРГАНІЗАЦІЯ”) є місцевою, добровільною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, яку організовано громадянами України з метою задоволення та захисту своїх соціальних, культурних та інших законних інтересів, консолідації зусиль членів організації, спрямованої на захист своїх спільних інтересів.

       Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», інших законодавчих актів України та цього Статуту в межах Львівської області та України.

1.2.   Повне найменування Організації:

 • українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОЛО НЕДОВІРИ»;
 • англійською мовою - PUBLIC ORGANIZATION "CIRCLE OF DISTRUST".

1.2.1. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання своєї назви.

1.3. Скорочене найменування Організації:

- українською мовою – ГО «Коло НЕдовіри»;

- англійською мовою – PО «Circle of distrust».

1.4. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування,  законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

 1.5. Організація може об'єднувати фізичних осіб на добровільних засадах для досягнення мети і завдань, передбачених цим Статутом.

 1.6. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. Рішення керівних органів Організації, видані в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма його членами.

1.8. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків України та інших країн у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.8.1. Організація має власну символіку: логотип, герб, прапор, яка підлягає реєстрації відповідно до чинного законодавства

1.9. Організація створюється на необмежений строк діяльності.

1.10. Організація володіє, користується і розпоряджається своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.11. Організація не переслідує мети і отримання прибутку. Кошти та майно направляються на виконання статутної мети і завдань Організації та на оплату праці штатних працівників Організації.

 1.12. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном, на яке може бути звернено стягнення.

1.13. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, а Організація в свою чергу не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

1.14. Організація не відповідає за зобов'язаннями його членів, а члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

 ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є консолідація зусиль суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, забезпечення системного запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, усунення причин і наслідків вчинення корупційних діянь, співробітництво з громадськими та державними діячами з метою запобігання та протидії корупції; задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основні напрями діяльності:

2.2.1. Встановлення громадського контролю за дотриманням вимог Конституції та Законів України посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судів, а також сприяння їх діяльності в запобіганні та протидії корупції;

2.2.2. Сприяння організації та веденню системної протидії корупції та правопорушенням, що пов’язані з корупцією, запобігання цим протиправним проявам, своєчасне їх виявлення і припинення;

2.2.3. Здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють корупції, прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням;

2.2.4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині запобігання та боротьби з корупцією;

2.2.5. Створення умов для найбільш сприятливої комунікації між членами Організації, а також представниками інших громадських організацій з метою розвитку зв’язків, обміну інформацією та професійним досвідом;

2.2.6. Сприяння розвитку освіти у сфері правового демократичного розвитку держави;

2.2.7. Інформування населення через засоби масової інформації про виявлені механізми корупційних діянь з боку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування,  зловживань посадовими  обов’язками з боку працівників правоохоронних органів та суддів та інші  проблеми  боротьби з корупцією;

2.2.8. Захист прав та інтересів членів Організації;

2.2.9. Співпраця з представниками інших громадських організацій, посадовими особами органів  державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних  органів  та органів судової влади  з метою  інформування про виявлені факти корупційних правопорушень  та вжиття заходів для їх припинення;

2.2.13. Видавнича діяльність.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО У ОРГАНІЗАЦІІ. УМОВИ, ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ

3.1. Членство у Організації є добровільним, індивідуальним.

3.2. Членом Організації може бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та підтримує Організацію матеріально (сплачує членські внески чи іншим чином) та/або своєю безпосередньою участю у його діяльності. Засновники є членами Організації з моменту її реєстрації.

3.2.1. Вступ до Організації здійснюється на підставі письмової заяви особи затвердженого рішенням Правління або Голови Правління (головою Організації). Член Організації сплачує членські внески в порядку, визначеному цим статутом.

3.2.2. Рішення Правління (голови) Організації про прийняття у члени Організації підлягає затвердженню засновниками Організації. Членський внесок для осіб, які виявили бажання вступити до Організації визначається зборами членів (засновників). Розмір членського внеску може бути змінений за рішенням засновників Організації. Порядок внесення та розмір членського внеску регулюється окремими рішеннями засновників Організації. Після затвердження Зборами рішення про прийняття нових членів Організації, їм видається посвідчення члена Організації, визначеного правлінням зразка.

3.3. Всі члени мають рівні права та обов'язки.

3.4. За рішенням Правління (голови) Організації претенденту в члени Організації може бути відмовлено в прийнятті в члени Організації. Обґрунтоване повідомлення про таку відмову оформляється письмово.

3.5. Членство може бути припинене у разі:

3.5.1. добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви);

3.5.2. смерті члена Організації;

3.5.3. виключення з членів Організації за рішенням Правління (голови) Організації у випадках:

 • порушення вимог Статуту Організації та інших внутрішніх документів;
 • вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення його репутації;
 • несумісності поведінки особи з її статусом члена Організації;
 • припинення участі члена у практичній діяльності Організації.

 3.5.4. Припинення діяльності Організації.

3.6. Відмова прийняти в члени Організації та рішення про виключення з членів Організації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних Зборах.

3.7. Члени Організації мають право:

3.7.1. брати участь у діяльності Організації;

3.7.2. обирати і бути обраними до керівних та контрольно-ревізійних органів Організації;

3.7.3. одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації;

3.7.4. брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організаціями, на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;

3.7.5. брати участь у засіданні будь-якого органу Організації по узгодженню;

3.7.6. вільно виходити із членів Організації;

3.7.7. оскаржити рішення Правління (голови) Організації про виключення з членів Організації;

3.7.8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Організації;

3.7.9. допомагати організації матеріально;

3.7.10. звертатися по допомогу до Організації для захисту своїх законних прав і інтересів.

 3.8. Члени Організації зобов'язані:

 3.8.1. дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту та внутрішніх документів Організації;

3.8.2. виконувати рішення, прийняті керівними та контрольно-ревізійними органами Організації;

3.8.3. співпрацювати з керівними органами Організації з усіх питань, які стосуються його мети і завдань діяльності;

3.8.4. сплачувати членські внески;

3.8.5. утримуватись від будь-якої діяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної (моральної) шкоди Організації.

3.8.6. брати активну участь у роботі Організації, виконувати доручення його керівних органів, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

3.8.7. піклуватися про авторитет Організації, а також про розширення його впливу та лав;

3.8.8. виконувати інші обов’язки передбачені чинним законодавством.

3.9. При виході (виключенні) члена Організації з його складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно) внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

 ІV. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

4.1. За порушення Статуту, нанесення моральної та/або матеріальної шкоди, до членів Організації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

4.1.1. зауваження;

4.1.2. попередження;

4.1.3. виключення з Організації.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Для здійснення Статутної мети Організація користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством України.

5.2. При здійсненні Статутних завдань Організація зобов’язана:

5.2.1. дотримуватися законодавства України, принципів і норм міжнародного права, яке торкається сфери діяльності Організації;

5.2.2. надавати за запитом реєструючого органу: рішення керівних органів, дані про посадових осіб Організації та річні звіти про свою діяльність;

5.2.3. допускати представників реєструючого органу на заходи, які проводяться Організацією;

5.2.4. сприяти представникам реєструючого органу в ознайомленні з діяльністю Організації в ході виконання Статутних завдань з дотриманням діючого законодавства України.

VI. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 6.1. У Організації створюються наступні органи управління:

 • Загальні Збори членів Організації (Загальні збори);
 • Правління Організації на чолі з Головою Правління Організації;
 • Ревізійна комісія (ревізор).

6.1.1 Загальні Збори членів Організації (надалі «Загальні Збори») є вищим керівним органом Організації, який функціонує шляхом проведення чергових та позачергових зборів.

6.1.2. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням (Головою Правління) Організації не рідше одного разу у рік.

6.1.3. Загальні збори членів Організації, як вищий орган управління мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Правління.

 6.2. Загальні збори членів Організації, як вищий орган управління:

6.2.1. визначають і затверджують основні напрями діяльності Організації; приймають відповідні документи.

6.2.2. приймають статут, вносять зміни до статуту Організації;

6.2.3. обирають та відкликають Правління Організації, членів Ревізійної комісії;

6.2.4. реалізують право власності Організації в порядку, передбаченому законодавством України та цим статутом;

6.2.5. приймають громадян у члени Організації і виключають їх з Організації;

6.2.6. вирішують питання щодо розміру та порядку внесення членського внеску;

6.2.7. заслуховують та затверджують звіти органів управління Організації про їх діяльність;

6.2.8. затверджують плани діяльності Організації та звіти про їх виконання;

6.2.9. приймають рішення про припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.2.10. установлюють розмір і термін внесення членського внеску;

6.2.11. затверджують кошторис Організації на поточний період;

6.2.12. встановлюють порядок витрат і інших надходжень;

6.2.13. розглядають скарги на дії Правління і Ревізійної комісії Організації;

6.2.14. приймають рішення щодо вступу Організації в асоціацію, спілку.

6.2.15. інші питання, передбачені чинним законодавством України.

6.3. Перші Установчі збори Організації скликаються та проводяться лише засновниками Організації. Подальші Загальні збори Організації проводяться членами Організації.

6.4. При наявності в Організації 50 і більш членів замість загальних зборів членів Організації можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів Організації у по одному від п'яти членів Організації терміном на 3 роки.

6.5. Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що і загальні збори членів Організації, окрім зазначених у підпунктах 6.2., 6.2.1, 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8 дійсного Статуту.

6.6. Позачергові Загальні збори Організації проводяться з ініціативи не менше 50 відсотків від загального числа членів Організації або за вимогою Правління Організації чи  Ревізійної комісії.

6.7. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 1/2 членів Організації, якщо необхідність більшого числа голосів для прийняття рішення не передбачена чинним законодавством.

6.8. Рішення Загальних зборів членів Організації (зборів уповноважених) приймаються простою більшістю від числа присутніх членів, шляхом відкритого або таємного голосування, окрім випадків передбачених цим Статутом.

      Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів, присутніх на Загальних Зборах.

      У разі рівності голосів членів Загальних Зборів при прийнятті рішення голос Голови Загальних зборів є переважним.

      Рішення Загальних Зборів приймаються членами Організації більш ніж у 2/3 голосів, з наступних питань:

-         визначення основних напрямків діяльності Організації і затвердження його планів та звітів щодо їх виконання;

-         внесення змін до Статуту Організації;

      Щодо решти питань рішення приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь у Загальних Зборах.

      Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами Організації питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

      При розгляді питання про виключення члена з Організації, член, про виключення якого йдеться мова, не бере участі в голосуванні на Загальних Зборах членів Організації.

6.9. Замість члена Організації на загальних зборах членів Організації може бути присутнім уповноважена ним особа. Повноваження підтверджується дорученням, засвідченого нотаріально.

6.10. Правління Організації є виконавчим органом Організації, підзвітним Загальним Зборам членів Організації (зборам уповноважених).

6.11. Правління обирається загальними зборами терміном на 3 роки з числа членів Організації в кількості, що вирішується загальними зборами Організації.

6.12. Правління Організації, компетенція:

 • забезпечує дотримання Організаціями і його членами законодавства з питань діяльності Організації і Статуту Організації;
 • забезпечує складання звіту про діяльність Організації за минулий рік і фінансовий план, кошторису надходжень і витрат на поточний рік і представляє їх на затвердження загальних зборів членів Організації (зборам уповноважених);
 • розпоряджається коштами Організації відповідно до затвердженого загальними зборами членів Організації (зборами уповноважених) кошторисом надходжень і витрат на поточний рік; здійснює господарське управління майном Організації;
 • укладає договори й інші угоди, зв'язані з діяльністю Організації;
 • представляє інтереси Організації в державних і інших органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;
 • готує пропозиції про прийом до Організації і виключення з Організації, і з інших питань, що відноситься до відання загальних зборів членів Організації (зборів уповноважених);
 • веде облік членів Організації;
 • забезпечує проведення загальних зборів членів Організації (зборів уповноважених);
 • звітує перед загальними зборами членів Організації (зборами уповноважених) не рідше одного разу в рік;
 • здійснює виконання рішень Загальних Зборів;
 • вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Організації, за винятком тих, котрі відносяться до виключної компетенції загальних зборів членів Організації (зборів уповноважених), або такі, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління Організації.

6.13. Засідання Правління Організації скликаються Головою Правління по мірі необхідності, але не рідше одного разу за рік. Засідання можуть скликатися також за вимогою членів Правління або ревізійної комісії.

6.14. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління відкритим голосуванням. У разі рівності голосів при голосуванні на засіданні Правління голос Голови Правління є переважним для прийняття рішення.

6.15. Грошові документи підписуються Головою Правління або його заступником і бухгалтером, а при відсутності останнього – членом правління, до ведення якого віднесені фінансові питання Організації.

6.16. На період малочисельності складу членів Організації (до 20 членів) обирається лише Голова Правління, який виконує функції Правління самостійно.

6.17. Голова Правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю Організації, забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Організації (зборів уповноважених) і Правління, та здійснює такі функції:

 • керує діяльністю Правління Організації та працівників штатного апарату Організації;
 • без доручення виступає від імені Організації, у тому числі при укладенні угод, договорів, контрактів;
 • у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Організації;
 • представляє Організація в державних і інших органах з правом видачі відповідних доручень, відповідає за результати діяльності перед органами управління Організації;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває і закриває банківські рахунки;
 • контролює дотримання штатної і фінансової дисципліни в Організація;
 • здійснює прийом і звільнення штатних працівників Організації, заохочує їх, накладає на них стягнення;
 • відповідає за дотримання діючого законодавства при укладенні угод цивільно-правового й іншого характеру;
 • здійснює інші виконавчо–розпорядчі функції в межах своєї компетенції.

6.18. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів Організації з їхнього числа в кількості не менш 3 осіб у складі Голови Ревізійної комісії та 2 Членів Ревізійної комісії, строком на 3 роки з повноваженнями відповідно до Статуту Організації.

       Якщо Організація складається менш ніж з 20 членів, замість Ревізійної комісії обирається ревізор, що має повноваження комісії. Голова і члени Ревізійної комісії (ревізор) виконують свої обов'язки на суспільних засадах.

6.19. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу Правління Організації.

6.20. Ревізійна комісія Організації, компетенція:

 • здійснює контроль за дотриманням Правлінням Організації і членами Організації законодавства з питань діяльності Організації і статуту Організації;
 • проводить не рідше одного разу в рік (при необхідності - за участю відповідних фахівців) планові ревізії діяльності Організації і про результати звітує перед загальними Зборами членів Організації (зборами уповноважених);
 • перевіряє виконання правлінням Організації рішень Загальних зборів членів Організації (збори уповноважених);
 • контролює правильність висновку правлінням Організації договорів;
 • перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення установлених платежів;
 • контролює своєчасність розгляду Правлінням Організації заяв і скарг членів Організації й інших громадян.

     Ревізійна комісія в праві вимагати від посадових осіб Організації необхідні бухгалтерські, фінансові і інші документи, а також в разі необхідності особисті пояснення з питань діяльності Організації.

VII. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Громадської організації.

7.3.  Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати найменування та символіку Організації для реалізації завдань організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні Правління;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- захищати свої законні права та інтереси;

- всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

-  дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення кренів них органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації, а також в судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.7 Статуту.

VІІІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1.  Відповідно до Конституції України, кожен член Організації має право, закріплене в Законі України від 2 жовтня 1996 року № 393 «Про звернення громадян», вносити в громадські об’єднання відповідно до цього Статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб, державних і громадських органів.

8.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

8.3. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

8.3.1. порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

8.3.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;

8.3.3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

8.4. Вимоги до звернення:

8.4.1. звернення адресуються Організації, відокремленим підрозділам Організації, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

8.4.2. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

8.4.3. звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до Організації або відповідного відокремленого підрозділу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

8.4.4. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

8.4.5. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

8.5. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

8.6. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями.

8.7. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

8.8. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 8.9. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена організації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

8.10. Пропозиції та зауваження членів Організації мають розглянути керівні органи Організації та повідомити члена Організації про результати розгляду.

8.11. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

8.12. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

8.13. Член Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

8.13.1. особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

8.13.2. знайомитися з матеріалами перевірки;

8.13.3. подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

8.13.4. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

8.13.5. користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

8.13.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

8.13.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

8.13.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

8.14. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

8.14.1. об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

8.14.2. у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

8.14.3. на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

8.14.4. скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

8.14.5. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

8.14.6. письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

8.14.7. у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

8.14.8. не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам.

ІХ. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

9.1. Організація може мати у власності кошти, будівлі, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у тому числі об'єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та майно, що передане йому засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, а також придбане за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.3. Джерелами формування майна та коштів Організації є:

9.3.1. членські та інші внески членів Організації, що сплачуються у відповідності з рішенням відповідних органів Організації;

9.3.2. добровільні надходження від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

9.3.3. кошти та майно, отримані від господарської, фінансової та громадської діяльності підприємств та організацій, заснованих Організаціями згідно чинного законодавства;

9.3.4. кошти та майно, передане державою.

9.4. Майно, яке передане Організації його членами та іншими юридичними та фізичними особами, є власністю Організації. Закріплене за Організацією майно належить йому на праві власності. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

Право власності Організації реалізують Загальні Збори членів в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами.

9.5. Кошти Організації асигнуються на виконання статутних завдань та виконання мети, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

9.6. Організація та створені ним підприємства і організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством України.

9.7. Кошти та інше майно Організації використовується для виконання статутних завдань та мети або на благодійні цілі і не можуть перерозподілятись між його членами. В разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

10.1.1. за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

10.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

10.2. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання.

10.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

10.4. Організація вважається такою, що припинила діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.5. У разі припинення діяльності Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

10.6. Зміни та доповнення до Статуту приймаються відповідно до норм чинного законодавства України та положень даного Статуту Загальними зборами Організації, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 присутніх на них членів.

 ХІ. МОВА СТАТУТУ.

 11.1.  Текст даного Статуту Організації викладено українською мовою.

Загальний рейтинг ($ s)

$ s з 5 зірок
 • Немає коментарів

Залиште Ваші коментарі

Залишити коментар в якості гостя

0
Ваші коментарі можуть бути редаговані адміністратором.
Автор :

На сайті

На сайті 9 гостей та відсутні користувачі

Останні користувачі

 • Троценко - Добрянська Ольга
 • FumesothFet
 • Vasya
 • Sevnday
 • Sevenday

Статистика

Користувачі
506
Статті
697
Перегляди статей
763579

Лічильник